15:36

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ရန္ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီ ဆံုးျဖတ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခံႏိုင္ေရး အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရအခ်ဳိ႕က ေတာင္းဆိုထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္မည္ဟု ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ဆုံးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးလွေဆြက ေျပာၾကား သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးတြင္ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ မ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရားဝင္ သားသမီး တစ္ဦးဦး ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏ ေက်းဇူးကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္ ေအာက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ မ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏မိဘ တစ္ပါးပါးေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း မိမိ၏တရားဝင္ သားသမီး တစ္ဦးဦး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္ေအာက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ေစရဟု ျပင္ဆင္လိုက္ေၾကာင္း ဦးလွေဆြက ေျပာၾကားသည္။ "သားသမီး အတြက္ကေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ ေခြၽးမေတြ သမက္ေတြကို ေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ပါတီက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပမယ္။ ေခြၽးမေတြ သမက္ေတြ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္လို႔ ျပႆနာ မရွိဘူးေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သားေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခံယူေပးလိုက္ ရင္ သူ ၂၀၁၅ မွာ သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္သြားၿပီ၊ သူ႔အမ်ဳိးသားက မရွိေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့ ဘာမွေျပာစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး" ဟု ဦးလွေဆြက ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေပးမည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပုဒ္မ ၉၅ (စ) ျပင္ဆင္ျခင္း ရွိ မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ရ ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအမ်ားဆုံး အႏိုင္ရရွိထားၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆုံး ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅၉ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၂၉ ဦး ရွိသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီတြင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆုံးပါဝင္သည့္ ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူရာတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ၏ သေဘာထားမွာ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံ သေဘာတူမွသာ ျပည္လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ကာ ျပင္ဆင္ရမည္ ဆိုေသာ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၁၂)ပုဒ္မ ၄၃၆(က)အရ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆုံး တစ္ဦး ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေျခခံ ဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီက စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားကို အေျခခံၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္ ဆိုပါက တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ ကန္႔ကြက္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္စား ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဝလင္းက ဒီဇင္ဘာ ဒုတိယပတ္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။ The Voice Weekly
ဆက္ဖတ္ရန္...
12:37

ကိုရင္ေလး စေတးေပးရျပန္ျပီ

ရွမ္းျပည္ဆိုေတာ့ ေတာင္းႀကီးမွ မြတ္ဗံုးေတြျဖစ္ေလမလား..သနားပါတယ္ ကိုရင္ေလး စေတးေပးရျပန္ျပီ..းးးး ==== ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ မုံးစီးေက်းရြာ အနီးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြား ==ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ မုံးစီးေက်းရြာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ ေဝဠဳဝန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဝိန္းေခါင္ေက်းရြာသြား လမ္းခြဲ အနီးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၅၅ မိနစ္ခန္႔က ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ျဖင့္ ထုပ္ၿပီးအဝတ္ျဖင့္ ပတ္ထားေသာ အထုပ္တစ္ထုပ္အား ေဝဠဳဝန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေန ကုိရင္ႏွစ္ပါးမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ရာ ကုိရင္တစ္ပါးမွ ေကာက္ယူသျဖင့္ အေဖာ္ပါလာသူ ကုိရင္မွ မယူဘဲ ျပန္ခ်ရန္ေျပာ၍ ျပန္ခ်ခဲ့ရာ ၎ေနရာတြင္ပင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အဆုိပါေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ကုိရင္ ရွင္ေနဝိႏၵသည္ ဦးေခါင္းမုိင္းစ ထိမွန္၍ ဦးေခါင္းခြံကြဲ၊ ဦးေႏွာက္ထြက္၊ ညာလက္ဖ်ံ၊ ညာရင္အုံတို႔တြင္ မုိင္းစထိမွန္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေနရာတြင္ပင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ကုိရင္ ရွင္စိဏၰာသည္ ညာတံေတာင္ဆစ္၊ ညာဘက္လက္ေကာက္ဝတ္၊ ဘယ္ရင္အုံ မုိင္းစထိ မွန္ေပါက္ၿပဲ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဒဏ္ရာရရွိေသာ ကုိရင္ ရွင္စိဏၰာသည္ မုံးစီးတုိက္နယ္ ေဆး႐ုံတြင္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသလ်က္ရွိၿပီး လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြား ရသည့္ အေျခအေန အေသးစိတ္အား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။ ျမ၀တီ
ဆက္ဖတ္ရန္...
12:30

ပအို၀္းနီလို ေခၚတဲ့ ပအို၀္;

ပအို၀္းနီလို႔ဆိုတာ အနီေရာင္အကၤ် ီ၀တ္တဲ့ အတြက္ ပအို၀္းနီလို႔ လူအမ်ား ေခၚၾကပါတယ္။ ဘာသာစကား ၊ ေျပာပံုဆိုပံုမွာေတာ့ လူမ်ားစု မဲနက္ေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္တဲ့ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားအတိုင္းပါပဲ။ ပအို၀္းနီလို ေခၚတဲ့ ပအို၀္ေတြကို မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ဘက္ ရြာအခ်ိဳ႕မွာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူဦးေရအားျဖင့္ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔သာ ရွိပါတယ္။ ပအို၀္းနီ မဟုတ္တဲ့ မဲနက္ေရာင္၀တ္ ပအို၀္းရြာေတြကိုလည္း မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ဘက္မွာ ရြာ ၆ ရြာေလာက္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ပါျပီး။ အကၤ် ီအနီေရာင္၀တ္တဲ့ ပအို၀္းနီေတြကို ျမန္မာျပည္ရွိ မိုင္းပန္၊ ဟိုမုန္း၊ လင္းေခး အနီးတြင္လည္း ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ပဲုင္ၿမိဳ႕နယ္လည္း ေတြ႕နိုင္တယ္။
ပအို၀္းေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ဘက္သို႔ ရြာအလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႏွင္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ဟု ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းမ်ားက ဆိုပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ပအို၀္းေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဒီထက္ေစာတဲ့အခ်ိန္၊ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး မရခင္ ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိအေျခခ်တာ ရွိခဲ့ျပီးလို႔ သမိုင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပတာေတြ ရွိပါတယ္။ အရင္တုန္းက ပအို၀္းေတြ ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္လုပ္ရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို အေစာပိုင္း ေရာက္ရွိေနျပီးလို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ထိုင္းသမိုင္းမွာ ေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ရွိရင္ မြန္၊ ရွမ္း၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ကေမၻာဒီးယား ထိေတာင္သို႔ ကုန္ကူးရင္း ေရာက္ရွိသြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထိုင္းသမိုင္းမွာလည္း ပအို၀္းကို ေတာင္သူ-ေတာင္စူလို႔ အမ်ားအားျဖင့္ သိၾကပါတယ္။ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ ၀ပ္ေနာင္ခမ္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကလည္း ပအို၀္းေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံကို အေစာပိုင္းက ေရာက္လာတယ္ဆိုတာ ေရွ႕ေဟာင္း သေကၤတခုပါ။ မဲေဆာက္တြင္လည္း ပအို၀္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ မယ္ေတာ္ၾကီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံကလည္း ပအို၀္းအေၾကာင္း သတင္းမွတ္တမ္းလုပ္တာေတြ၊ စာတမ္းတင္ သုေတသနလုပ္တာေတြကို အေတြ႔မ်ားလာ ေနရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေနာက္ပိုင္း မွ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားေၾကာင့္လည္း အရင္ရွိျပီးသား ပအို၀္းေတြရဲ႕ေနထိုင္မႈ၊ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္မႈေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လူအမ်ားက ပိုျပီး စိတ္၀င္စား၊ လက္ခံလာေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ From Face book
ဆက္ဖတ္ရန္...
15:17

ပုဒ္မ(၁၈)ကို ပယ္ဖ်က္မည္

ၿငိမ္းခ်မ္း စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီ တန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပ ေဒကိုျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ၁၈ကို ပယ္ဖ်က္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ ေနသည့္ အဆိုပါပုဒ္မအျပင္ မူလဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တခ်ိဳ႕ ကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္ထုတ္ နိုင္ငံ ေတာ္ျပန္တမ္း ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ သိရသည္။
ယင္းျပန္တမ္းတြင္ ျပင္ ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၌ မူလ ဥပေဒပါ အခန္း(၇) ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္းမွ ပုဒ္မ၁၈ကို ျဖဳတ္ထားၿပီး ဥပေဒပါခြင့္ျပဳမိန႔္ ဆိုသည့္ စာသားမ်ားေနရာတြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ၊ အေၾကာင္း ျပန္ၾကားစာ စသည့္ စကားလုံး မ်ားျဖင့္ အစားထိုးထားတာကာ အခန္း(၄) ခြင့္ျပဳမိန႔္ထုတ္ေပး ျခင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းစာသား ေနရာတြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ အား ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူ ၍ ျပင္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။ အခန္း(၄)ပုဒ္၅ကို ျပင္ဆင္ ထားခ်က္အရဆိုပါက သက္ ဆိုင္ရာ ျမို့နယ္ရဲတပ္ဖြဲ့မႉးသည္ သက္ ဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ ေရးဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉး ၏အကူအညီျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံုေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာ ေရး(သို့) ျပည္သူ့အက်ိုးငွာျပ ႒ဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားနွင့္ မဆန့္က်င္ေစရန္ အေျကာင္း ျကားစာေပးပို့သူနွင့္ ညွိနွိုင္းေဆြး ေနြး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္ဟုပါရွိသျဖင့္ ယင္းပုဒ္မ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ယခင္ကဲ့ သို့ ခြင့္ျပုမိန့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ခြင့္ျပုမိန့္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ ျခင္းျပုနိုင္သည္ဆိုသည့္ စာသား ကို ပယ္ဖ်က္ထားသည္ကိုေတြ့ ရျပီး ယခင္နိုင္ငံေရးအင္အားစု မ်ားနွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ့ အစည္းမ်ားမွ ေတာင္းဆိုထား သည့္ အခ်က္ အမ်ားစု ကို ျပင္ ဆင္ေပးထားသည္ကိုလည္း ေတြ့ရသည္။ သို့ရာတြင္ ထိုသို့နိုင္ငံ ေတာ္ျပန္တမ္းပါ ျငိမ္းစုစီဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျကမ္း တြင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ အခ်က္ မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ-၁၈ ကိုဖ်က္သိမ္းေပးထားမႈမွာ အ ျပုသေဘာေဆာင္ေသာ္လည္း တခ်ို့ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွာ စကားလံုး အရ ျပင္ဆင္မႈမ်ားသာျဖစ္ ကာ ဥပေဒ၏ အနွစ္သာရ ေျပာင္းလဲမႈကိုမူ မေတြ့ရေသး ေျကာင္း၊ လွြတ္ေတာ္၏ဆံုးျဖတ္ မႈအေျခအေနကို ေစာင့္ျကည့္ ရန္လိုအပ္ေနေသးေျကာင္း ပုဒ္မ -၁၈ဖ်က္သိမ္းေရး လႈပ္ရွားေန သူမ်ားနွင့္ အဖြဲ့ အစည္း အသီး သီးမွ ေျပာျကားျကသည္။ လက္က်န္နိုင္ငံေရးအ က်ဉ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္ မတီဝင္ ဦးရဲေအာင္က ''ဒါကို ကြ်န္ေတာ္ ေသခ်ာေတာ့ မသိ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီျပင္ထားတဲ့ဟာ မွာ ျပန္လွည့္ထားတာရွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ခြင့္ျပုမိန့္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အေျကာင္းျကားစာ ဆိုျပီး စကားလံုး နဲ့ျပန္လွည့္ထား တာျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့ အ ေျကာင္းျကားစာကို လက္ခံျပီး ရင္ ျပန္ျပီးအေျကာင္းျကားစာ ကို ေစာင့္ရဦးမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို့လိုခ်င္တာက နိုင္ငံတကာမွာ လဲ ရွိျပီးသားပါ။ အေျကာင္း ျကားရမယ္ ဆိုတာ ကို လက္ခံ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္ျပုမိန့္(အ ေျကာင္းျကားစာ)ကို ျပန္ေစာင့္ ရမယ္ဆိုတာကို လိုခ်င္တာမ ဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ စကားရပ္နဲ့ပဲ လွည့္ထားတာျဖစ္တယ္''ဟု သံုးသပ္ေျပာသည္။ ပုဒ္မ-၁၈ကို ျဖုတ္ထားျပီး ၁၈နွင့္ အေရးမယူေသာ္လည္း ခြင့္ျပုျခင္းမရွိဘဲ လုပ္မည္ဆို ပါက တျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူမည္ဆိုသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနေျကာင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ဌာန္းမည္ဆိုပါက အေျခခံ ဥပေဒ တြင္ ပါသည့္ အခ်က္မ်ား နွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ျကည့္ရႈစစ္ ေဆးရမည္ျဖစ္ကာ အေျခခံ ဥပေဒခံုရံုးသို့ ေပးပို့ဆန္းစစ္ သင့္ေျကာင္း၊ ယခုအေျခအေန သည္ ခံုရံုးကိုေမ့ထားသကဲ့သို့ ျဖစ္ေနေျကာင္း၊ ျငိမ္းစုစီဆိုသည္ မွာ နိုင္ငံတကာတြင္ ရွိျပီး သား ျဖစ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ရွိသင့္သည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ ေျကာင္း၊ သို့ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၌ လူတစ္ဦးစီ၏အခြင့္အ ေရးကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပး ကာ တျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပည္ သူမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာ ကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ိုးျဖစ္သင့္သည္ဟု ယင္း က ဆက္လက္ေျပာသည္။ ပုဒ္မ-၁၈ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ ရျပီး ဒီဇင္ဘာ၁၁ရက္တြင္ ျပန္ လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည့္ ဦးဒီျငိမ္းလင္းက ''အခုလို ပုဒ္မ -၁၈ကိုျဖုတ္ထားတာ ျပင္ဆင္ ခ်က္အခ်ို့ကို ျပင္ဆင္ေပးထား တာက အျပုသေဘာေဆာင္ ေပမယ့္ ဘယ္လို ပံုစံနဲ့ျပင္ ဆင္ ထားတယ္ဆိုတာလဲ မသိေသး ဘူး။ လွြတ္ေတာ္မွာ ဒါကိုေဆြး ေနြးဖို့ရွိတယ္ဆိုတာလဲ သိထား ရတဲ့အတြက္ ေစာင့္ျကည့္ရဦး မယ္။ စာသားအရ ေျပာင္းလဲ ထားေပမယ့္ အနွစ္သာရအ ေျပာင္းအလဲက ဘယ္လိုရွိလာ မလဲ လွြတ္ေတာ္ မွာေဆြး ေနြး တဲ့အခါ အျပင္မွာလဲ အားလံုး က ဒါကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန့္ ကြက္ေနျကတယ္ဆိုတာလဲ သိ ျပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ့ အသံ၊ ဆနၵ ဘယ္ေလာက္ထိ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မလဲ ျကည့္ျပီး မွ လက္ေတြ့လက္ခံ ရပါလိမ့္ မယ္''ဟု ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း မႈကို ေျဖျကားသည္။ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒျကမ္း ပါ ျပင္ဆင္ထားသည့္အခ်က္ မ်ားမွာ စကားအားျဖင့္ ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းလာေသာ္လည္း ဥပေဒ အရ တင္းမာလ်က္ရွိျပီး ခြင့္ျပု မိန့္ေတာင္းခံျခင္းကို လုပ္ျမဲအ တိုင္း ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ျခင္း ပုဒ္မ-၁၉ကို ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိ သည့္ အတြက္ ယင္းပုဒ္မပါျပစ္ ဒဏ္မ်ားအတိုင္း ခ်မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္ျခင္းတို့ေျကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တခ်ို့ရွိလာေသာ္လည္း ယင္း တို့မွာမလံုေလာက္ဘဲ ဥပေဒ တစ္ခုလံုးကို ဖ်က္သိမ္းသင့္ ေျကာင္း ေရွ့ေနမ်ားကြန္ရက္ အဖြဲ့ဝင္ တရားလွြတ္ ေတာ္ေရွ့ ေန ဦးျကီးျမင့္က ေျပာသည္။
ဆက္ဖတ္ရန္...
15:12

အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ တိုးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြး

အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ား သင္ၾကားေရးအတြက္ ဘာသာရပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕သြားမည့္အျပင္ အြန္လိုင္း သင္ၾကားမႈကို ပိုမိုအသုံးျပဳရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ အေျခစိုက္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီက ေရးဆြဲေနေသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး မူဝါဒတြင္ အဆိုပါ တကၠသိုလ္မ်ားကို ပညာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္း ပိုရႏိုင္ေသာ Open University အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ၎ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။ “တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေရာ၊ ဆရာခန္႔ထားေရး ပိုင္းေတြေရာ အခုမွေဆြးေႏြးေနတုန္း ရွိေသးတယ္” ဟု ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူ ငါးေသာင္းနီးပါး ႏွစ္စဥ္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အေဝးသင္ ပညာေရး အဆင့္တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားနည္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ စိစစ္ျခင္းတို႔ကို အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ား သင္ၾကားေရးအတြက္ ဘာသာရပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕သြားမည့္အျပင္ အြန္လိုင္း သင္ၾကားမႈကို ပိုမိုအသုံးျပဳရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ အေျခစိုက္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီက ေရးဆြဲေနေသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး မူဝါဒတြင္ အဆိုပါ တကၠသိုလ္မ်ားကို ပညာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္း ပိုရႏိုင္ေသာ Open University အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ၎ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။ “တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေရာ၊ ဆရာခန္႔ထားေရး ပိုင္းေတြေရာ အခုမွေဆြးေႏြးေနတုန္း ရွိေသးတယ္” ဟု ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံ နီးပါးသည္ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားကို မွီခိုေနရေသာ္လည္း ရရွိခဲ့ေသာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ႀကဳိးစား အားထုတ္မႈပိုင္း ေလ်ာ့နည္းလာမႈေၾကာင့္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ စာေမးပြဲမွ စတင္ကာ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တင္းက်ပ္စြာ ကိုင္တြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။ The Voice Weekly
ဆက္ဖတ္ရန္...
08:56

(NLD) ပါတီ၏ (၂၀၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲ

ျပည္တြင္း သတင္းထုတ္ေ၀မႈတြင္ အြန္လိုင္းႏွင့္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားက (NLD) ပါတီသည္ (၂၀၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ မည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မျပဳဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစေသာ သတင္းမ်ားကို မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္တြင္းရွိ အြန္လိုင္းသတင္းမီဒီယာ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနသည္ “ဖြဲ႕စည္းပုံ မျပင္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္” ဟု သတင္းေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အြန္လိုင္းႏွင့္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ား မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ (NLD) ပါတီ၏ (၂၀၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္း ျပည္တြင္း သတင္းထုတ္ေ၀မႈတြင္ အြန္လိုင္းႏွင့္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားက (NLD) ပါတီသည္ (၂၀၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ မည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မျပဳဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစေသာ သတင္းမ်ားကို မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္တြင္းရွိ အြန္လိုင္းသတင္းမီဒီယာ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနသည္ “ဖြဲ႕စည္းပုံ မျပင္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္” ဟု သတင္းေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီဇင္ဘာ (၁၅) ရက္ေန႔ သာယာ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမွာ ကိုယ့္ သိကၡာကို အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးထားသူမ်ားသည္ (၂၀၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ဘဲ ေရးေကာက္ပြဲ မ၀င္သင့္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းမီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္တြင္ “၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာတယ္၊ (၂၀၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သပိတ္ေမွာက္မယ္” ဟု သတင္းေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေဖာ္ျပပါ သာယာ၀တီၿမိဳ႕ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသည္ မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေထာက္ထား၍ မမွ်တသည့္ အေျခအေနတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ စြန္႔စားၿပီး ၀င္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ဂုဏ္သိကၡာက်စရာ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ အထက္စီးမွေန၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္လာသူမ်ားသည္ သိကၡာမရွိေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရဲေသာ သတၱိရွိသူမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (NLD) ပါတီ၏ ဗဟိုျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးက လြဲမွားေဖာ္ျပေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သံသယ ျဖစ္ရန္၊ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆုံရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္းလင္းရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ From facebook
ဆက္ဖတ္ရန္...
08:49

လူမ်ိဳးစုေတြမ်ားရဲ့ျပသာနာအရင္းအျမစ္

လူမ်ိဳးစုေတြမ်ားလြန္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုတိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ နယ္ေၿမေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအာဂ်င္တာေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ တည္ရိွေနႀကတယ္။ တခုတည္းေသာ အစိုးရတရပ္ေအာက္မွာ သူတို႔ရဲ႕ တပ္ရင္းေတြကို ဘယ္လို ထည့္သြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ႀကမလဲ၊ ေပါင္းစည္းမႈဟာ ပဋိပကၡသစ္ေတြကို စတင္ေစမဲ့ အရာေတြေကာ မၿဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ အစိုးရသစ္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြကို လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံမွာ တင္ၿပထားပါတယ္။
ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား လြန္ခဲ့တဲ့ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္တံုးက အာဖရိကရဲ႕ သက္တမ္းအရွည္ႀကာဆံုး အာဏာရွင္ လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီ ကို ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ဆင္ႏြဲၿပီး ၿဖဳတ္ခ် ပစ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ပဋိပကၡေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးတဲ့အခါ၊ စစ္ဒဏ္ရာေတြ နဲ႔ ၿပည့္ႏွက္ေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံကို ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ႀကမယ္ ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ေတြ နဲ႔ ရွင္သန္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဒီ တပတ္မွာေတာ့ အာဏာရွင္ ကဒါဖီ ၿပဳတ္က်အၿပီး ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံအေႀကာင္းေလ့လာႀကည့္ႀကရေအာင္ပါ။ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ထရီပိုလီၿမိဳ႕ထဲကို ေလွ်ာက္သြားႀကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ေစ်းဆိုင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈေတြက ပံုမွန္အတိုင္းဖြင့္လွစ္ေနဆဲပါ။ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ေတြမွာ လူေတြၿပည့္လွ်ံေနပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ စစ္သားတခ်ိဳ႕ကိုသာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အေပၚယံႀကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ ထရီပိုလီဟာ ၿငိမ္သက္ ေအးခ်မ္းေန သေရာင္ ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္ေလာက္က စၿပီး၊ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံရဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ ၿပန္ေပးဆြဲခံခ့ဲရ ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲမွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြေႀကာင့္ ၿပည္သူအမ်ားအၿပားေသဆံုးခဲ့ႀက၊ ဒဏ္ရာရခဲ့ႀကၿပီး လုယက္ဓါးၿပတိုက္မႈေတြ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈေတြ ကလည္း ေန႔စဥ္လူေနမႈ ဘဝထဲဆီကို ရိုက္ခပ္လာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡေတြဟာ လက္ရွိအစိုးရသစ္ရဲ႕ ရပ္တည္မႈကို ထိခိုက္လာေနတာေတာ့အမွန္ပါ။ လစ္ဗ်ားေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့သူတဦးၿဖစ္ၿပီး အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတဦးကေတာ့ “ ကဒါဖီကို ၿဖဳတ္ခ်ပစ္တာလြယ္ပါတယ္။ မလြယ္တာက ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ။ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကာလ (၂) ႏွစ္အတြင္းမွာ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံဟာ တၿဖည္းၿဖည္းၿပိဳကြဲစ ၿပဳေနၿပီ လို႔ သံသယရိွေနႀကတယ္။ ၿပည္သူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ သူရဲေကာင္းေတြ လို႔ အမည္တြင္ခဲ့တဲ့ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကိုလည္း တိုင္းၿပည္ကို ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခြဲေနသူေတြ အၿဖစ္ရႈၿမင္လာႀကၿပန္တယ္။ ၿပႆနာက လစ္ဗ်ားအစိုးရသစ္လည္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေရာ၊ အရင္အစိုးရလက္ထက္တံုးက ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ စစ္လက္နက္ေတြကို ေတာ္လွန္ေရးစစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလိုက္တယ္။ တၿခားလူေတြလက္ထဲကို ထည့္မေပးခ်င္ေတာ့ဘူး” တကယ္ေတာ့ ၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာ လမွာကတည္းက လစ္ဗ်ားေတာ္လွန္ေရးအုပ္စုဟာ တိုင္းၿပည္ရဲ႕ အၿမင့္ဆံုး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြမွတဆင့္ လစ္ဗ်ားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ေအာက္က ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ႒ာနမွာ အဖြဲ႔ဝင္အၿဖစ္ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ဝင္တိုင္းဟာ အမႈထမ္းခြင့္လခအၿဖစ္ တလကို ေဒၚလာ (၉၀၀) နီးပါးရႀကသလို၊ တိုင္းၿပည္ရဲ႕ အႏၱရယ္လို႔ သံသယရိွေနသူေတြကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္၊ စစ္ေဆးေမးၿမန္းပိုင္ခြင့္လိုင္စင္လည္းရႀကပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္လည္း ၂၀၁၂ ခု ေမလမွာ ေတာ္လွန္ေရးလူငယ္ စုစုေပါင္း (၈) ေသာင္းေက်ာ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ႀကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး႒ာနကလည္း အဖြဲ႔ဝင္သစ္ေတြကို အႀကီးအက်ယ္ရခဲ့ႀကပါတယ္။ ယၡင္တံုးက ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို ႏိုင္ငံသစ္ ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီထဲမွာ အင္အားစုတရပ္အၿဖစ္ ထည့္သြင္းအားၿဖည့္ခဲ့ေပမဲ့ အဲ့ဒီအခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြကို အဓိကၿဖစ္ေစတဲ့ အေႀကာင္းရာတရပ္ၿဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ “ လစ္ဗ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီဆီကို အဖြဲ႕ဝင္အၿဖစ္ေလွ်ာက္ႀကတဲ့အခါ ေဒသဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြကို မၿဖစ္မေနႀကံဳေတြ႔ႀကရေတာ့တယ္။ အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ မိမိရဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အမိန္႕ကို နာခံမွာလား။ အစိုးရသစ္ဆီက တုိက္ရိုက္ဆင္းသက္တဲ့ အမိန္႔ကို နာခံမွာလား ဆိုတာ အဓိကေမးခြန္းတခုၿဖစ္လာသလို၊ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးအၿမတ္အေပၚ တိမ္းညြတ္မႈေတြကလည္း မတူညီႀကဘူး။ အေကာင္းဆံုးဥပမာကို ၿပပါဆိုရင္ အမ္တီဂါေလဆိပ္ မွာ ၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ၿပႆနာေတြကို ႀကည့္ရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေလဆိပ္မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေပါင္းစံုအေၿခစိုက္ၿပီး သူတို႔အားလံုးဟာ လစ္ဗ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီသစ္ေအာက္မွာ တည္ရိွႀကတယ္။ သူတို႔နဲ႔ ထရီပိုလီၿမိဳ႕က ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ ဟက္ရွင္းမ္ ဘစ္ရွာ တို႔ေတြ႕ဆံုၿပီး၊ သူတို႔ရဲ႕ လက္နက္ေတြကို အပ္၊ အစိုးရသစ္အဖြဲ႔ထဲမွာ ပါဝင္၊ ယူနီေဖာင္းအသစ္၊ လက္နက္အသစ္၊ ေလ့က်င့္သင္ႀကားမႈအသစ္ န႔ဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ႀကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္အတြင္းသရုပ္က အဲ့သလိုမဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ ဟက္ရွင္းမ္ဘစ္ရွာလက္ေအာက္က ဒုတိယစစ္ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္တဲ့ အဘဒူ ရာေအာ့ ကာရာ ဆိုသူက အထူးခုခံေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ဦးေဆာင္ေနသူ၊ သူခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ႒ာနခ်ဳပ္ကို သြားႀကည့္လိုက္ရင္ တင့္ကားေတြ၊ ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးပ်ံေတြ၊ လက္နက္ပစၥည္းေတြက အပံုလိုက္ပဲ။ အစိုးရသစ္ကို အယံုအႀကည္မရိွေသးတာေႀကာင့္ ဒီလက္နက္ေတြကို ဖ်က္ဆီးမပစ္ႏိုင္ဘူး။ ဆက္လက္ထားရိွဖို႔လိုတယ္ လို႔ ဆိုတယ္။” တကယ္ေတာ့ ထရီပိုလီၿမိဳ႕တင္သာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဒသအသီးအသီးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အစီအစဥ္အတုိုင္း ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနႀကၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးအမာခံအင္အားစုေတြၿဖစ္တဲ့ ဆလားဖစ္ စစ္တပ္ဟာ ဆူဖီေတြကိုးကြယ္တဲ့ ဝတ္ၿပဳဘုရားေက်ာင္းေတြ၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦေတြကို ဘူဒိုဇာနဲ႔ထိုးၿပီး အစၥလာမ္ႏုိင္ငံေရးအစီအစဥ္တရပ္ကို ေဖၚေဆာင္ေနႀကသလို၊ အေရွ႕ဖက္ၿခမ္းမွာ ရိွတဲ့ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြကလည္း ေရနံတြင္းေတြဆီက ရတဲ့ ႀကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈေတြကို လႊဲေၿပာင္းမေပးခ်င္ႀကပါဘူး။ ထရီပိုလီအစိုးရဟာ သူတို႔ေဒသရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ပ်က္ကြက္ခဲ့မယ္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ခြဲထြက္ဖို႔ အသင့္ပဲ ဆိုတဲ့ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈေတြကလည္း ရိွေနပါတယ္။ အဆိုးဆံုးၿဖစ္ရပ္တခုကေတာ့ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံဆီက လက္နက္ေတြဟာ ၿပင္ပႏိုင္ငံေတြဆီမွာ တည္ရိွေနတဲ့ ေအာ္ကိုင္းဒါးအပါအဝင္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြထံ တရားမဝင္ေရာင္းခ်ေနႀကၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းဖို႔အတြက္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြက ကမ္းလွမ္းေနသလို၊ လက္ရိွကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း တိုင္းၿပည္ရဲ႕ စစ္တပ္ဟာ ဖက္ဒရယ္စစ္တပ္ၿဖစ္ၿပီးသားၿဖစ္တယ္ လို႔ တုန္႔ၿပန္ခဲ့ပါတယ္။ “ ကဒါဖီကို ၿဖဳတ္ခ်ပစ္တာလြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္လွန္ေရးက ခုမွ စတာဗ်။ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အစိုးရအာဏာ နဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကို ဘယ္လိုခြဲေဝယူႀကမလဲ ဆိုတာ အဓိကၿပႆနာပါ၊ တခုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ရတာေပါ့။ ယူနီေဖာင္းအသစ္လဲထားတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ တိုင္းၿပည္အေပၚတကယ့္စည္းလံုးညီညြတ္မႈနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႀကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ တဲ့။ ေသာတရွင္ၿမန္မာၿပည္သူေတြလည္း ႏွစ္သစ္ကို ကံေကာင္းၿခင္းေတြနဲ႔ ေပြ႕ဖက္ႏုိုင္ႀကပါေစ။ From Facebook
ဆက္ဖတ္ရန္...
16:07

ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား အကူအညီလိုအပ္ေန

ေဆာင္းဒဏ္ခံ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား အကူအညီလိုအပ္ေန 20 December 2013 by Mizzima ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္ကစတင္ကာ အေအးဒဏ္ ခံစားလာရၿပီျဖစ္ရာ မန္စီၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ မန္၀ိုင္းႀကီး ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္တို႔အတြက္ ေဆာင္းတြင္း ဒဏ္ခံအေႏြးထည္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား လိုအပ္ေနသည္ဟု စခန္းတာ၀န္ခံ ဖာသာခါးလိက မဇၩိမ ကို ေျပာသည္။ “လူဦးေရကလည္း မ်ားတယ္၊ အေႏြးထည္ေတြအတြက္ သီးသန္႔လာလွဴတာရယ္လို႔ကလည္း မရွိဘူး။ ေဆာင္းတြင္းျဖစ္ေတာ့ ပိုဆိုးတယ္၊
ဘယ္လိုမွ ေလာက္မွာမဟုတ္ဘူး၊ လံုး၀ကိုမလံုေလာက္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္”ဟု ဦးခါးလိက ေျပာသည္။ စစ္ေျပးေရွာင္လာၾကသူမ်ားမွာ မန္၀ိုင္းႀကီး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ သံုးရက္ခန္႔ လမ္း ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကရသျဖင့္ အ၀တ္တစ္ထည္ကိုယ္တစ္ခုႏွင့္ ထြက္ေျပးလာရသူမ်ားမွာ အမ်ားစု ျဖစ္ေနသည္။ မိသားစုမ်ားသည္လည္း ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းအနည္းငယ္သာ သယ္ေဆာင္ ေျပးလာရသည့္အတြက္ မလံု ေလာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ကတ္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ကိုေနာ္ဒင့္က ဆိုသည္။ မန္၀ိုင္းႀကီးမွေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဗန္းေမာ္၊ မန္စီၿမိဳ႕အနီးမွ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားမွ ကူညီမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း စား၀တ္ေနေရးအတြက္သာ လံုေလာက္သည့္ အေနအထားရွိသည္။ အေႏြးထည္မ်ား လံုေလာက္စြာ ရရွိေစေရး၊ ယာယီတဲမ်ားမွအိမ္မ်ား ေဆာက္ေပးႏုိင္ေရးတို႔မွာ မလုပ္ႏုိင္ေသးသျဖင့္ ေဆာင္းတြင္းတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေနသူ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္တို႔မွာ အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ဆိုသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရဘက္မွ မိမိတို႔ သြားေရာက္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားမဟုတ္ဘဲ သြားေရာက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ အလွမ္းေ၀းသည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္းမွ မဇၩိမသို႔ ေျပာဆိုၿပီး ျဖစ္သည္။ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအ ဖြဲ႕တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ကာ မန္၀ိုင္းႀကီး ကယ္ဆယ္ေရး ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနသည္။ မန္စီၿမိဳ႕နယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္၀ိုင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္ေနၾကသည့္ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္းမွာ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ရ သည္။ From Mizzima
ဆက္ဖတ္ရန္...
14:38

၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ကေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ပံုရိပ္မ်ား

"အေမရိကန္ Fulbright Scholar တစ္ဦးမွတ္တမ္းတင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ကေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ပံုရိပ္မ်ား" ကုိ ၁၉၅၅-၁၉၅၆ ခုႏွစ္ကေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နဲ႔ရွမ္းျပည္ေဒသအခ်ိဳ႕ရဲ႕လူေနမႈဘ၀၊ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ Fulbright Scholar တစ္ဦးျဖစ္သူ Charles Shontz မွရုပ္သံမွတ္တမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ရိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။ Charles Shontz ဟာအေမရိကန္အစိုးရကခ်ီးျမင့္တဲ့ J. William Fulbright ပညာေရးဖလွယ္မႈအစီအစဥ္နဲ႔ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း (ယေန႔ အ.ထ.က ၁၊ေတာင္ႀကီး) မွာဆရာအျဖင့္သင္ၾကားေရးတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
Charles Shontz ဟာသူ၏ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ကာလမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နဲ႔အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ေတြျဖစ္တဲ့အင္းေလးကန္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတရုတ္ျပည္နယ္စပ္နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နဲ႔ရွမ္းေရွ႕က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕တို႕အထိခရီးလည့္လွည္ရင္းဒီရုပ္သံမွတ္တမ္းကိုရိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။ ရုပ္သံမွတ္တမ္းထဲကေတာင္ႀကီးရဲ႕ ၅ရက္ေစ်းေန႔ရႈခင္း၊ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္၊ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားပြဲပံုရိပ္ေတြဟာႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္လူေတြရဲ႕၀တ္စားဆင္ယဥ္ပံုအခ်ိဳ႕ကလြဲရင္မေျပာင္းမလဲရိုးရာမပ်က္ရွိေနေသးတာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ေစ်းခင္းထဲမွာေစ်းထိုင္ေရာင္းေနၾကတဲ့ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးႀကီးေတြနဲ႔ ၅ရက္တစ္ေစ်းဓေလ့ျမင္ကြင္းေတြဟာယေန႔ျမင္ကြင္းမ်ားနဲ႔မေျပာင္းမလဲတစ္ထပ္တည္းက်ေနေသးတာေတြ႕ရပါတယ္။ မွတ္တမ္းအတြင္းမွာႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုရဲ႕ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႕အလည္အပတ္ခရီးစဥ္၊ကေမာဇေကာလိပ္ရဲ႔ေတာင္တက္ Picnic ခရီး၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းနမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ကနာမည္ေက်ာ္ Dr.Gordon Seagrave ရဲ႕ေဆးရံုနဲ႔သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း၊ရွမ္းေရွ႕က်ိဳင္းတံုကရွမ္းေစာ္ဘြားႀကီးၿမိဳ႕အတြင္းလည့္လည္ပံုေတြနဲ႔ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈပံုစံေတြကိုမွတ္တမ္းတင္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္တခြင္တင္မက ရန္ကုန္၊ မန္းတေလးနဲ႔ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္ေနရာတစ္ခ်ိဳ႕ကိုပါမွတ္တမ္းထဲမွာေတြ႕ရပါတယ္။ Charles Shontz ရဲ႕ဒီရွားပါးအဖိုးတန္လွတဲ့ရုပ္သံမွတ္တမ္းကိုအေမရိကမွနာမည္ေက်ာ္ Smithsonian Institution ရဲ႕ Human Studies Film Archives မွာယေန႔အထိမွတ္တမ္းအျဖစ္ထိန္းသိမ္းေပးထားပါတယ္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ားၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ဖို႕ရုပ္သံမွတ္တမ္းတစ္ခုလံုးကို Youtube ေပၚတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ၁ နာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္တဲ့ရုပ္သံကိုအင္တာနက္လိုင္းေကာင္းတဲ့အရပ္ကသူေတြအတြက္ click တစ္ခ်က္ႏွိပ္တာနဲ႔အဆင္ေျပစြာၾကည့္ရႈႏိုင္ေပမယ့္..ျမန္မာျပည္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကသူေတြအတြက္ေတာ့ၾကည့္ရႈဖို႔အဆင္ေျပမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္အခ်ိန္ရရင္ရသလို အခန္းတိုေလးမ်ားျဖတ္ၿပီးဖိုင္ဆိုက္ဒ္အေသးဆံုးနဲ႔တင္ေပးႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ့မယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္ခ်ံဳ႕လိုက္ရတဲ့အတြက္ရုပ္ထြက္အရည္အေသြးကေတာ့သိပ္ေကာင္းေတာ့မယ္မထင္ပါဘူး။ ယခုပထမပိုင္းအျမည္းအေနနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါးကေတာင္ႀကီးေစ်းေန႔ျမင္ကြင္းတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔စလိုက္ရေအာင္။ ရုပ္သံမွတ္တမ္းတစ္ခုလံုးအတြက္ကေတာ့ ေအာက္ပါလင့္ခ္မွာ၀င္ၾကည့္ပါ။ From Facebook
ဆက္ဖတ္ရန္...