08:53

ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္- PNLO သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၇)

ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC တုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ ႏုိင္ရန္ PNLO ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ကုိမင္းဦးအားတာဝန္ေပး အပ္ခဲ့ဘူးပါသည္။
၁။ “၂၁၊ ၉၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၂၁း၅၅ အခ်ိန္၊ ရန္ကုန္တုိင္း မူးယစ္အထူး ၄၁ မွ ရဲမွဴးျမင့္ေအာင္ ဦးေဆာင္ သည့္အဖြဲ႔ သည္မူးယစ္ေဆးဝါးသတင္းအရ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းရပ္ကြက္၊ ေလဆိပ္ရိပ္သာလမ္း၊ အမွတ္ ၁၈/၂၀ ရွိ Air port Inn အခန္း B.6 တြင္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ အခန္းတြင္း၌ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO မွ လုံၿခဳံေရးႏွင့္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတာဝန္ခံ ခြန္မင္းဦး ၄၃ႏွစ္၊ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ စိစစ္ဆဲတုိ႔ ၁ ဦးအားေတြ႔ရွိရၿပီး အခန္း တြင္းမွ ပစၥတုိ ၁လက္၊ က်ည္ ၇ ေတာင့္၊ လက္ပစ္ဗုံး ၁ လုံး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး Ice အခ်ဳိ႕ အေလးခ်ိန္စိစစ္ဆဲတုိ႔အား ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း ” လူမႈကြန္ယက္သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၂။ အဆုိပါ ကုိမင္းဦး ဆုိသူသည္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး (သုိ႔မဟုတ္) အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦး လုံးဝမဟုတ္ခဲ့ပါ။ PNLO၏ “လုံၿခဳံေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတာဝန္ခံ” ျဖစ္သည္ဟု ထြက္ဆုိ ျခင္းမွာ လုံးဝမွန္ ကန္မႈမရွိပဲ PNLO အား ခုတုံးလုပ္အသုံးခ်ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ PNLO တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ တရားဝင္ အတည္ျပဳ ခ်က္တစုံတရာ မရရွိေသးပဲ ကုိမင္းဦးသည္ PNLO၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတာဝန္ခံျဖစ္သည္ဟု သက္ဆုိင္ရာ မ်ားက တဖက္သတ္မွတ္ယူ၍ သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းသည္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ တရပ္လုံးတြင္ အစုိးရ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ အစြမ္းကုန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိမိတုိ႔ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO၏ ဂုဏ္သိကၡာအား တစုံတရာ ထိခုိက္ေစေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၃။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟုိဌာန (MPC) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC တုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ ႏုိင္ရန္ PNLO ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ကုိမင္းဦးအားတာဝန္ေပး အပ္ခဲ့ဘူးပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲခရီးစဥ္တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ခရီးစဥ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး တာဝန္ခံအျဖစ္ ထိုစဥ္က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး ႀကီးခြန္ဥကၠာက လက္မွတ္ေရးထိုး တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုတာဝန္ေပးခန္႔အပ္စာတြင္ “. . . ထုိကိုယ္စား လွယ္ အဖြဲ႔၏ ျမဝတီ၊ဖားအံ၊ သထံု၊ ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္အတြက္ “လံုျခံဳေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးတာဝန္ခံ ” အျဖစ္ အဖြဲ႔ဝင္ ခြန္မင္းဦးအား တာဝန္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း . . .” ေဖာ္ျပလွ်က္ ဥကၠ႒၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္၎၊ ကို္ယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္၎ ယာယီတာဝန္ေပးခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထိုစဥ္က PNLO ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာမွ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားအပါအဝင္ PNLOေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရွင္းလင္းအသိေပးခဲ့ပါ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အကုန္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ဦးပုိင္းမွ စ၍ PNLO ဦးေဆာင္နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ၏ ပုဂၢဳိလ္ေရး အေထာက္အကူ တာဝန္အပါအဝင္ မည္သည့္တာဝန္ကုိမွ်ေပးအပ္ျခင္း မရွိေတာ့ပဲ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာႏွင့္လည္းေကာင္း PNLO ႏွင့္လည္းေကာင္း လုံးဝပတ္ သက္ဆက္ႏြယ္မႈ မရွိေတာ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၄။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မႈးယစ္ေဆးဝါး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးခံရသူ ကုိမင္းဦး (၄၃) ႏွစ္သည္မိမိတုိ႔ ပအုိဝ္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO ႏွင့္ လုံးဝပတ္သက္မႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ ဗဟုိေကာ္မတီ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္- PNLO
ဆက္ဖတ္ရန္...
11:28

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ေတြ႔ဆုံ

ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာအစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တရုတ္ျပည္ စီခြ်မ္ျပည္နယ္ ခ်န္ဒူးေလဆိပ္ကုိ မေန႔က ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရာမွာ ဒုတိယၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္က ႀကဳိဆုိေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးက ညစာနဲ႔ တည္ခင္းဧည့္ခံေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေတြ႔ဆုံ၊ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တရုတ္ျ ပည္ေရာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ မေန႔က ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြကုိ ေဆြးေႏြးတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာေပမယ့္ အေသးစိပ္မသိရပါဘူး။ ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာအစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တရုတ္ျပည္ စီခြ်မ္ျပည္နယ္ ခ်န္ဒူးေလဆိပ္ကုိ မေန႔က ေရာက္ရွိသြား ခဲ့ရာမွာ ဒုတိယၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္က ႀကဳိဆုိေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးက ညစာနဲ႔ တည္ခင္းဧည့္ ခံေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တရုတ္သမၼတရွီဂ်င္းပင္ရဲ႕ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ သြားရာက္တဲ့ ဒီခရီးစဥ္အတြင္း စာခ်ဳပ္ ၆ ခုခန္႔ လက္မွတ္ေရးထုိးဖြယ္ရွိတယ္လုိ႔ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာပါတယ္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ဟာ ဒီခရီးစဥ္အတြင္း ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္း ကိစၥကုိ တရုတ္သမၼတနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိမ့္ မယ္လုိ႔ သတင္းထြက္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္အေနနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရထံက စီးပြားေရးနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါတဲ့ တျခားအက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြ ရရွိမယ္ဆုိရင္ ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိတယ္လုိ႔ ရုိက္တာသတင္းဌာနက ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔မွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကေတာ့ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရဖြဲ႔ထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ေစာင့္ပါလုိ႔ပဲ ေျပာပါတယ္။ ဒီအတြင္း တရုတ္ သမၼတ ရွီဂ်င္းပင္ဟာ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ ထရမ့္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ ဖေလာ္ရီ ဒါျပည္နယ္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ နာရီအနည္းငယ္က ေရာက္ရွိလာရာမွာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Rex Tillerson ရက္ခ္ တီလာဆန္က တပ္မေတာ္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ႀကိဳဆုိခဲ့ပါတယ္။ ကန္ နဲ႔ တရုတ္ သမၼတ ၂ ဦး ဒီကေန႔ ညစာ အတူတူသုံးေဆာင္ၿပီး ေသာၾကာေန႔မွာ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္သမၼတ ရွီဂ်င္းပင္န႔ဲ ျမန္မာသ မၼတ ဦးထင္ေက်ာ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံမယ့္ ေန႔ရက္ကုိေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ Post From RFA
ဆက္ဖတ္ရန္...
11:11

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ အားလုံးပါတဲ့ ညီလာခံကျင်းပဖို့ UNFCဆွေးနွေး

ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်း တစုံတရာ မထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် ပန်ဆန်းညီလာခံကို UNFC အဖွဲ့ဝင်တချို့ သွားတက်ခဲ့ကြတဲ့ ကိစ္စ၊ UNFC အဖွဲ့ဝင် ၅ဖွဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးမယ် ဆိုတဲ့ သတင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ အားလုံး ပြန်လည် တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ လော်ခီးလာလို၊ မိုင်ဂျာယန်လို ညီလာခံမျိုးကို အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပြန်ကျင်းပနိုင်ရေးတွေကို အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ အစည်းအဝေးကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန အယ်ဒီတာချုပ် စိုင်းမိန်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့ကနေ ၂ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFCရဲ့ အထူးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ ဒီအစည်းအဝေးဟာ တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် NCA မှာ လက်မှတ် မထိုးရသေးတဲ့ အဖွဲ့တွေ အဓိက တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်း တစုံတရာ မထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် ပန်ဆန်းညီလာခံကို UNFC အဖွဲ့ဝင်တချို့ သွားတက်ခဲ့ကြတဲ့ ကိစ္စ၊ UNFC အဖွဲ့ဝင် ၅ဖွဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးမယ် ဆိုတဲ့ သတင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ အားလုံး ပြန်လည် တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ လော်ခီးလာလို၊ မိုင်ဂျာယန်လို ညီလာခံမျိုးကို အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပြန်ကျင်းပနိုင်ရေးတွေကို အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ အစည်းအဝေးကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန အယ်ဒီတာချုပ် စိုင်းမိန်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။ UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေ NCA လက်မှတ်ထိုးရေးက အများကြီး ဆွေးနွေး ရအုံးမှာ ဖြစ်ပြီး တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက် ၉ချက်ထဲမှာ အချက် ၁ကနေ ၇ အထိ အချက်တွေကို အစိုးရဘက်က ပြတ်ပြတ်သားသား လက်ခံတာမျိုး မရှိသေးဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။ UNFC အဖွဲ့အနေနဲ့ သူတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတဲ့အတွက် ဝတပ်ဖွဲ့ဘက်က သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းက ပိုဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာကို တဖက်တလမ်းက စဉ်းစားနေပြီး အခု ဒီအစည်းအဝေး အပြီးမှာ ဝတပ်ဖွဲ့ဘက်နဲ့ အမြန်ဆုံး သွားတွေ့ဖို့ ရှိနေတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။ Post from BBC
ဆက္ဖတ္ရန္...
10:21

ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ ကုလ ရႈတ္ခ်၊ EU တုိးခ်ဲ႕ပိတ္ဆုိ႔

ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ဂ်ပန္ပင္လယ္ထဲကုိ ဒုံးပ်ံတစ္စင္း စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့ တာဟာ ေဒသတည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစတဲ့ ရန္စမႈျဖစ္တယ္လုိ႔ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ ႏ်ဳးကလီးယားနဲ႔ ဒုံးပ်ံစမ္းသပ္မႈေတြ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။
ဒီအတြင္းမွာပဲ ဥေရာပ သမဂၢ EU က ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ မေန႔က ထပ္မံတုိး ခ်ဲ႕လုိက္ပါတယ္။ အခုပိတ္ဆုိ႔မႈမွာ ေျမာက္ကုိရီးယားအာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္သူ လက္နက္အစီ အစဥ္ေတြအတြက္ ကူညီသူ ၄ ဦးကုိ နာမည္ပ်က္စာရင္း ထည့္သြင္းျခင္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ Post from RFA
ဆက္ဖတ္ရန္...
15:36

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ရန္ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီ ဆံုးျဖတ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခံႏိုင္ေရး အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရအခ်ဳိ႕က ေတာင္းဆိုထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္မည္ဟု ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ဆုံးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးလွေဆြက ေျပာၾကား သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးတြင္ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ မ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရားဝင္ သားသမီး တစ္ဦးဦး ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏ ေက်းဇူးကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္ ေအာက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ မ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏မိဘ တစ္ပါးပါးေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း မိမိ၏တရားဝင္ သားသမီး တစ္ဦးဦး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္ေအာက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ေစရဟု ျပင္ဆင္လိုက္ေၾကာင္း ဦးလွေဆြက ေျပာၾကားသည္။ "သားသမီး အတြက္ကေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ ေခြၽးမေတြ သမက္ေတြကို ေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ပါတီက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပမယ္။ ေခြၽးမေတြ သမက္ေတြ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္လို႔ ျပႆနာ မရွိဘူးေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သားေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခံယူေပးလိုက္ ရင္ သူ ၂၀၁၅ မွာ သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္သြားၿပီ၊ သူ႔အမ်ဳိးသားက မရွိေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့ ဘာမွေျပာစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး" ဟု ဦးလွေဆြက ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေပးမည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပုဒ္မ ၉၅ (စ) ျပင္ဆင္ျခင္း ရွိ မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ရ ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအမ်ားဆုံး အႏိုင္ရရွိထားၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆုံး ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅၉ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၂၉ ဦး ရွိသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီတြင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆုံးပါဝင္သည့္ ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူရာတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ၏ သေဘာထားမွာ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံ သေဘာတူမွသာ ျပည္လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ကာ ျပင္ဆင္ရမည္ ဆိုေသာ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၁၂)ပုဒ္မ ၄၃၆(က)အရ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆုံး တစ္ဦး ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေျခခံ ဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီက စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားကို အေျခခံၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္ ဆိုပါက တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ ကန္႔ကြက္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္စား ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဝလင္းက ဒီဇင္ဘာ ဒုတိယပတ္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။ The Voice Weekly
ဆက္ဖတ္ရန္...
12:37

ကိုရင္ေလး စေတးေပးရျပန္ျပီ

ရွမ္းျပည္ဆိုေတာ့ ေတာင္းႀကီးမွ မြတ္ဗံုးေတြျဖစ္ေလမလား..သနားပါတယ္ ကိုရင္ေလး စေတးေပးရျပန္ျပီ..းးးး ==== ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ မုံးစီးေက်းရြာ အနီးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြား ==ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ မုံးစီးေက်းရြာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ ေဝဠဳဝန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဝိန္းေခါင္ေက်းရြာသြား လမ္းခြဲ အနီးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၅၅ မိနစ္ခန္႔က ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ျဖင့္ ထုပ္ၿပီးအဝတ္ျဖင့္ ပတ္ထားေသာ အထုပ္တစ္ထုပ္အား ေဝဠဳဝန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေန ကုိရင္ႏွစ္ပါးမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ရာ ကုိရင္တစ္ပါးမွ ေကာက္ယူသျဖင့္ အေဖာ္ပါလာသူ ကုိရင္မွ မယူဘဲ ျပန္ခ်ရန္ေျပာ၍ ျပန္ခ်ခဲ့ရာ ၎ေနရာတြင္ပင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အဆုိပါေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ကုိရင္ ရွင္ေနဝိႏၵသည္ ဦးေခါင္းမုိင္းစ ထိမွန္၍ ဦးေခါင္းခြံကြဲ၊ ဦးေႏွာက္ထြက္၊ ညာလက္ဖ်ံ၊ ညာရင္အုံတို႔တြင္ မုိင္းစထိမွန္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေနရာတြင္ပင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ကုိရင္ ရွင္စိဏၰာသည္ ညာတံေတာင္ဆစ္၊ ညာဘက္လက္ေကာက္ဝတ္၊ ဘယ္ရင္အုံ မုိင္းစထိ မွန္ေပါက္ၿပဲ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဒဏ္ရာရရွိေသာ ကုိရင္ ရွင္စိဏၰာသည္ မုံးစီးတုိက္နယ္ ေဆး႐ုံတြင္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသလ်က္ရွိၿပီး လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြား ရသည့္ အေျခအေန အေသးစိတ္အား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။ ျမ၀တီ
ဆက္ဖတ္ရန္...
12:30

ပအို၀္းနီလို ေခၚတဲ့ ပအို၀္;

ပအို၀္းနီလို႔ဆိုတာ အနီေရာင္အကၤ် ီ၀တ္တဲ့ အတြက္ ပအို၀္းနီလို႔ လူအမ်ား ေခၚၾကပါတယ္။ ဘာသာစကား ၊ ေျပာပံုဆိုပံုမွာေတာ့ လူမ်ားစု မဲနက္ေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္တဲ့ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားအတိုင္းပါပဲ။ ပအို၀္းနီလို ေခၚတဲ့ ပအို၀္ေတြကို မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ဘက္ ရြာအခ်ိဳ႕မွာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူဦးေရအားျဖင့္ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔သာ ရွိပါတယ္။ ပအို၀္းနီ မဟုတ္တဲ့ မဲနက္ေရာင္၀တ္ ပအို၀္းရြာေတြကိုလည္း မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ဘက္မွာ ရြာ ၆ ရြာေလာက္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ပါျပီး။ အကၤ် ီအနီေရာင္၀တ္တဲ့ ပအို၀္းနီေတြကို ျမန္မာျပည္ရွိ မိုင္းပန္၊ ဟိုမုန္း၊ လင္းေခး အနီးတြင္လည္း ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ပဲုင္ၿမိဳ႕နယ္လည္း ေတြ႕နိုင္တယ္။
ပအို၀္းေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ဘက္သို႔ ရြာအလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႏွင္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ဟု ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းမ်ားက ဆိုပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ပအို၀္းေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဒီထက္ေစာတဲ့အခ်ိန္၊ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး မရခင္ ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိအေျခခ်တာ ရွိခဲ့ျပီးလို႔ သမိုင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပတာေတြ ရွိပါတယ္။ အရင္တုန္းက ပအို၀္းေတြ ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္လုပ္ရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို အေစာပိုင္း ေရာက္ရွိေနျပီးလို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ထိုင္းသမိုင္းမွာ ေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ရွိရင္ မြန္၊ ရွမ္း၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ကေမၻာဒီးယား ထိေတာင္သို႔ ကုန္ကူးရင္း ေရာက္ရွိသြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထိုင္းသမိုင္းမွာလည္း ပအို၀္းကို ေတာင္သူ-ေတာင္စူလို႔ အမ်ားအားျဖင့္ သိၾကပါတယ္။ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ ၀ပ္ေနာင္ခမ္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကလည္း ပအို၀္းေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံကို အေစာပိုင္းက ေရာက္လာတယ္ဆိုတာ ေရွ႕ေဟာင္း သေကၤတခုပါ။ မဲေဆာက္တြင္လည္း ပအို၀္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ မယ္ေတာ္ၾကီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံကလည္း ပအို၀္းအေၾကာင္း သတင္းမွတ္တမ္းလုပ္တာေတြ၊ စာတမ္းတင္ သုေတသနလုပ္တာေတြကို အေတြ႔မ်ားလာ ေနရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေနာက္ပိုင္း မွ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားေၾကာင့္လည္း အရင္ရွိျပီးသား ပအို၀္းေတြရဲ႕ေနထိုင္မႈ၊ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္မႈေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လူအမ်ားက ပိုျပီး စိတ္၀င္စား၊ လက္ခံလာေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ From Face book
ဆက္ဖတ္ရန္...
15:17

ပုဒ္မ(၁၈)ကို ပယ္ဖ်က္မည္

ၿငိမ္းခ်မ္း စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီ တန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပ ေဒကိုျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ၁၈ကို ပယ္ဖ်က္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ ေနသည့္ အဆိုပါပုဒ္မအျပင္ မူလဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တခ်ိဳ႕ ကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္ထုတ္ နိုင္ငံ ေတာ္ျပန္တမ္း ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ သိရသည္။
ယင္းျပန္တမ္းတြင္ ျပင္ ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၌ မူလ ဥပေဒပါ အခန္း(၇) ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္းမွ ပုဒ္မ၁၈ကို ျဖဳတ္ထားၿပီး ဥပေဒပါခြင့္ျပဳမိန႔္ ဆိုသည့္ စာသားမ်ားေနရာတြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ၊ အေၾကာင္း ျပန္ၾကားစာ စသည့္ စကားလုံး မ်ားျဖင့္ အစားထိုးထားတာကာ အခန္း(၄) ခြင့္ျပဳမိန႔္ထုတ္ေပး ျခင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းစာသား ေနရာတြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ အား ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူ ၍ ျပင္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။ အခန္း(၄)ပုဒ္၅ကို ျပင္ဆင္ ထားခ်က္အရဆိုပါက သက္ ဆိုင္ရာ ျမို့နယ္ရဲတပ္ဖြဲ့မႉးသည္ သက္ ဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ ေရးဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉး ၏အကူအညီျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံုေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာ ေရး(သို့) ျပည္သူ့အက်ိုးငွာျပ ႒ဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားနွင့္ မဆန့္က်င္ေစရန္ အေျကာင္း ျကားစာေပးပို့သူနွင့္ ညွိနွိုင္းေဆြး ေနြး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္ဟုပါရွိသျဖင့္ ယင္းပုဒ္မ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ယခင္ကဲ့ သို့ ခြင့္ျပုမိန့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ခြင့္ျပုမိန့္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ ျခင္းျပုနိုင္သည္ဆိုသည့္ စာသား ကို ပယ္ဖ်က္ထားသည္ကိုေတြ့ ရျပီး ယခင္နိုင္ငံေရးအင္အားစု မ်ားနွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ့ အစည္းမ်ားမွ ေတာင္းဆိုထား သည့္ အခ်က္ အမ်ားစု ကို ျပင္ ဆင္ေပးထားသည္ကိုလည္း ေတြ့ရသည္။ သို့ရာတြင္ ထိုသို့နိုင္ငံ ေတာ္ျပန္တမ္းပါ ျငိမ္းစုစီဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျကမ္း တြင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ အခ်က္ မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ-၁၈ ကိုဖ်က္သိမ္းေပးထားမႈမွာ အ ျပုသေဘာေဆာင္ေသာ္လည္း တခ်ို့ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွာ စကားလံုး အရ ျပင္ဆင္မႈမ်ားသာျဖစ္ ကာ ဥပေဒ၏ အနွစ္သာရ ေျပာင္းလဲမႈကိုမူ မေတြ့ရေသး ေျကာင္း၊ လွြတ္ေတာ္၏ဆံုးျဖတ္ မႈအေျခအေနကို ေစာင့္ျကည့္ ရန္လိုအပ္ေနေသးေျကာင္း ပုဒ္မ -၁၈ဖ်က္သိမ္းေရး လႈပ္ရွားေန သူမ်ားနွင့္ အဖြဲ့ အစည္း အသီး သီးမွ ေျပာျကားျကသည္။ လက္က်န္နိုင္ငံေရးအ က်ဉ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္ မတီဝင္ ဦးရဲေအာင္က ''ဒါကို ကြ်န္ေတာ္ ေသခ်ာေတာ့ မသိ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီျပင္ထားတဲ့ဟာ မွာ ျပန္လွည့္ထားတာရွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ခြင့္ျပုမိန့္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အေျကာင္းျကားစာ ဆိုျပီး စကားလံုး နဲ့ျပန္လွည့္ထား တာျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့ အ ေျကာင္းျကားစာကို လက္ခံျပီး ရင္ ျပန္ျပီးအေျကာင္းျကားစာ ကို ေစာင့္ရဦးမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို့လိုခ်င္တာက နိုင္ငံတကာမွာ လဲ ရွိျပီးသားပါ။ အေျကာင္း ျကားရမယ္ ဆိုတာ ကို လက္ခံ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္ျပုမိန့္(အ ေျကာင္းျကားစာ)ကို ျပန္ေစာင့္ ရမယ္ဆိုတာကို လိုခ်င္တာမ ဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ စကားရပ္နဲ့ပဲ လွည့္ထားတာျဖစ္တယ္''ဟု သံုးသပ္ေျပာသည္။ ပုဒ္မ-၁၈ကို ျဖုတ္ထားျပီး ၁၈နွင့္ အေရးမယူေသာ္လည္း ခြင့္ျပုျခင္းမရွိဘဲ လုပ္မည္ဆို ပါက တျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူမည္ဆိုသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနေျကာင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ဌာန္းမည္ဆိုပါက အေျခခံ ဥပေဒ တြင္ ပါသည့္ အခ်က္မ်ား နွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ျကည့္ရႈစစ္ ေဆးရမည္ျဖစ္ကာ အေျခခံ ဥပေဒခံုရံုးသို့ ေပးပို့ဆန္းစစ္ သင့္ေျကာင္း၊ ယခုအေျခအေန သည္ ခံုရံုးကိုေမ့ထားသကဲ့သို့ ျဖစ္ေနေျကာင္း၊ ျငိမ္းစုစီဆိုသည္ မွာ နိုင္ငံတကာတြင္ ရွိျပီး သား ျဖစ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ရွိသင့္သည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ ေျကာင္း၊ သို့ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၌ လူတစ္ဦးစီ၏အခြင့္အ ေရးကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပး ကာ တျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပည္ သူမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာ ကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ိုးျဖစ္သင့္သည္ဟု ယင္း က ဆက္လက္ေျပာသည္။ ပုဒ္မ-၁၈ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ ရျပီး ဒီဇင္ဘာ၁၁ရက္တြင္ ျပန္ လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည့္ ဦးဒီျငိမ္းလင္းက ''အခုလို ပုဒ္မ -၁၈ကိုျဖုတ္ထားတာ ျပင္ဆင္ ခ်က္အခ်ို့ကို ျပင္ဆင္ေပးထား တာက အျပုသေဘာေဆာင္ ေပမယ့္ ဘယ္လို ပံုစံနဲ့ျပင္ ဆင္ ထားတယ္ဆိုတာလဲ မသိေသး ဘူး။ လွြတ္ေတာ္မွာ ဒါကိုေဆြး ေနြးဖို့ရွိတယ္ဆိုတာလဲ သိထား ရတဲ့အတြက္ ေစာင့္ျကည့္ရဦး မယ္။ စာသားအရ ေျပာင္းလဲ ထားေပမယ့္ အနွစ္သာရအ ေျပာင္းအလဲက ဘယ္လိုရွိလာ မလဲ လွြတ္ေတာ္ မွာေဆြး ေနြး တဲ့အခါ အျပင္မွာလဲ အားလံုး က ဒါကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန့္ ကြက္ေနျကတယ္ဆိုတာလဲ သိ ျပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ့ အသံ၊ ဆနၵ ဘယ္ေလာက္ထိ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မလဲ ျကည့္ျပီး မွ လက္ေတြ့လက္ခံ ရပါလိမ့္ မယ္''ဟု ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း မႈကို ေျဖျကားသည္။ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒျကမ္း ပါ ျပင္ဆင္ထားသည့္အခ်က္ မ်ားမွာ စကားအားျဖင့္ ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းလာေသာ္လည္း ဥပေဒ အရ တင္းမာလ်က္ရွိျပီး ခြင့္ျပု မိန့္ေတာင္းခံျခင္းကို လုပ္ျမဲအ တိုင္း ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ျခင္း ပုဒ္မ-၁၉ကို ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိ သည့္ အတြက္ ယင္းပုဒ္မပါျပစ္ ဒဏ္မ်ားအတိုင္း ခ်မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္ျခင္းတို့ေျကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တခ်ို့ရွိလာေသာ္လည္း ယင္း တို့မွာမလံုေလာက္ဘဲ ဥပေဒ တစ္ခုလံုးကို ဖ်က္သိမ္းသင့္ ေျကာင္း ေရွ့ေနမ်ားကြန္ရက္ အဖြဲ့ဝင္ တရားလွြတ္ ေတာ္ေရွ့ ေန ဦးျကီးျမင့္က ေျပာသည္။
ဆက္ဖတ္ရန္...
15:12

အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ တိုးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြး

အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ား သင္ၾကားေရးအတြက္ ဘာသာရပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕သြားမည့္အျပင္ အြန္လိုင္း သင္ၾကားမႈကို ပိုမိုအသုံးျပဳရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ အေျခစိုက္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီက ေရးဆြဲေနေသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး မူဝါဒတြင္ အဆိုပါ တကၠသိုလ္မ်ားကို ပညာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္း ပိုရႏိုင္ေသာ Open University အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ၎ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။ “တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေရာ၊ ဆရာခန္႔ထားေရး ပိုင္းေတြေရာ အခုမွေဆြးေႏြးေနတုန္း ရွိေသးတယ္” ဟု ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူ ငါးေသာင္းနီးပါး ႏွစ္စဥ္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အေဝးသင္ ပညာေရး အဆင့္တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားနည္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ စိစစ္ျခင္းတို႔ကို အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ား သင္ၾကားေရးအတြက္ ဘာသာရပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕သြားမည့္အျပင္ အြန္လိုင္း သင္ၾကားမႈကို ပိုမိုအသုံးျပဳရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ အေျခစိုက္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီက ေရးဆြဲေနေသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး မူဝါဒတြင္ အဆိုပါ တကၠသိုလ္မ်ားကို ပညာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္း ပိုရႏိုင္ေသာ Open University အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ၎ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။ “တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေရာ၊ ဆရာခန္႔ထားေရး ပိုင္းေတြေရာ အခုမွေဆြးေႏြးေနတုန္း ရွိေသးတယ္” ဟု ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံ နီးပါးသည္ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားကို မွီခိုေနရေသာ္လည္း ရရွိခဲ့ေသာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ႀကဳိးစား အားထုတ္မႈပိုင္း ေလ်ာ့နည္းလာမႈေၾကာင့္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ စာေမးပြဲမွ စတင္ကာ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တင္းက်ပ္စြာ ကိုင္တြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။ The Voice Weekly
ဆက္ဖတ္ရန္...